Product added to basket

 • logo
 • 0 0

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for projektsalg

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder alle Lammhults Biblioteksdesign A/S’s tilbud, salg og leverancer også hvor køber foreskriver andre betingelser.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
– PROJEKTSALG

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder alle Lammhults Biblioteksdesign A/S’s (herefter kaldet sælger) tilbud, salg og leverancer også hvor køber foreskriver andre betingelser. Afvigelser fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med sælgers skriftlige accept.

 

1. ÆNDRING AF ORDRE

En bekræftet ordre kan kun ændres efter skriftlig godkendelse af sælger (ny ordrebekræftelse).

 

2. LEVERINGSKLAUSULER

Alle ordrer bliver pålagt et miljøgebyr på 1.25%. Ordrer under kr. 5.000,00 netto tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 300,00. Evt. aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms 2010. Såfremt der ikke er truffet aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket ”ab fabrik” (”ex works”).

 

3. FORSIKRING

Transportforsikring tegnes af køber med mindre andet er aftalt. Det er købers pligt at undersøge godset for synlige skader inden der kvitteres for modtagelse af godset.

 

4. SÆLGERS FORSINKELSE

Erfarer sælger, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køber skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering kan påregnes at finde sted. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen af de i § 10 nævnte omstændigheder (force majeure) eller købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Køber kan ikke hæve aftalen grundet på leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælger, med mindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælger.

 

5. KØBERS FORSINKELSE

Erfarer køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftale dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælger skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted. Uanset, at køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted. Sælger skal sørge for, at varerne opbevares for købers regning og risiko. På købers anmodning skal sælger forsikre varerne for købers regning. Sælger er berettiget til skriftligt at opfordre køber til at modtage varerne inde for en frist af 15 dage. Undlader køber at gøre dette inden for fristen af årsager, som sælger ikke bærer ansvaret for, er sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af købers forsinkelse. Sælger har da ret til erstatning for den skade, som købers misligholdelse har påført ham.

 

6. BETALING M.V.

Medmindre andet er aftalt er betalingsbetingelserne netto kontant. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,5%  pr. påbegyndt måned. Såfremt køber ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med sælger. Returnering skal ske franko. I tilfælde af misligholdelse er køber (debitor) forpligtet til at betale alle omkostninger ved fordringens inddrivelse, herunder gebyrer og salærer til advokat, inkassobureau m.v.

 

7. EJENDOMSRET

Sælger forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted. Ved salg til Tyskland gælder dog det ejendomsforbehold, der fremgår af vedlagte tillæg mrk. D98.

 

8. MANGLER

Sælger forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter, men sælger ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler. Mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage åreringe i træet samt vækstmærker i læder er et tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler. Sælgers ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 2 år fra den dag, da varen blev leveret til køber. Måtte køber konstatere mangler, skal køber straks skriftligt underrette sælger herom.

 

9. PRODUKTANSVAR

Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller dennes ansatte. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber pga. en produktskade, skal køber straks underrette sælger herom.

 

10. MODTAGELSE AF BESKADIGET VARE

Skulle det ske, at du har modtaget beskadiget vare, skal nedenstående vejledning følges for at skaden evt. kan dækkes af Lammhults Biblioteksdesign A/S eller den ansvarlige speditør. Lammhults Biblioteksdesign A/S vil altid gerne være behjælpelig med, hvordan du anmelder din EXW skade, så hvis du er i tvivl så kontakt Kundeservice på + 45 76 78 26 11 eller e-mail: bci@bci.dk  

 

SYNLIGE SKADER

Sikre beviser:

  • Undersøg godsets ydre tilstand
  • Hvis godset er synligt beskadiget, skal du tage begrundet forbehold i fragtbrevet og få chaufførens underskrift. Skriv evt. ”modtages med forbehold”. Sørg for en kopi
  • Hvis du er i tvivl om godset er beskadiget, bør du også taget begrundet forbehold i fragtbrevet.
  • Tag fotos, undlad at flytte godset og begræns skaden.Anmeld skaden:

  • Kontakt omgående din speditør og gør denne ansvarlig på skrift (EXW forsendelser)
  • Kontakt omgående din kontaktperson ved Lammhults Biblioteksdesign A/S alternativ anmeld skaden på bci@bci.dk (frit leveret)
  • Fremsend dokumentation i form af kvitterede fragtbrev, faktura, booking, beskrivelse af skaden samt fotos.

 

IKKE SYNLIGE SKADER:

  • Du har 5 dage til at reklamere så tjek indholdet for eventuelle skader snarest muligt.
  • Overskrides de korte reklamationsfriser skal du nu bevise, at der er tale om en transportskade og du kan – i værste fald – helt være udelukket for erstatning
  • Tag fotos, undlad at flytte godset og begræns skaden
  • Anmeld skaden som hvis det var en synlig skade

 

11. FORCE MAJEURE

Følgende omstændigheder hos sælger medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælger ikke er herre over, såsom brand-, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælger, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælger. Det påhviler sælger, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne §, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber om denne grund. Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne §.

 

12. TVISTER

Alle tvister vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret. Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værneting efter sælgers valg. 

Tillæg til almindelige salgs- og leveringsbetingelser til brug ved salg til Tyskland / Nachtrag zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

In Verbindung mit Verkauf nach Deutschland gilt folgender Eigentumsvorbehalt:

 

A

Bis zur vollständigen Bezahlung der Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen.

 

B

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Ware des Verkäufers entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der Verkäufer als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Verkäufer Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.

 

C

Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils zur Sicherung an den Verkäufer ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an den Verkäufer für seine Rechnung einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist der Käufer auch nicht zum Zwecke der Forderungseinziehung im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe des Forderungsanteils des Verkäufers solange unmittelbar an ihn zu bewirken, als noch Forderungen seinerseits gegen den Käufer bestehen.

 

D

Zugriffe Dritter auf die dem Verkäufer gehörenden Waren und Forderungen sind ihm vom Käufer unverzüglich - am besten schriftlich - mitzuteilen.

 

E

Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.

 

F

Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung der Forderungen des Verkäufers weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden.

 

G

Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen des Verkäufers um mehr als 20%, so wird er auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.

 

H

Für diese Vereinbarung gilt deutsches Recht.

 

BCI varemærket rummer en bred og biblioteksorienteret produktportefølje, som indeholder et udvalg af meget kendte reolsystemer som 60/30 stålreol, Slimline, Frontline og Uniflex, foruden et bredt udvalg af skranker, krybber og displaysystemer, bogvogne og meget, meget mere.

 

Kontakt kundeservice

Mandag til torsdag fra 08.00 - 16.00 
Fredag fra 08.00 - 15.30

Tlf: 76 78 26 11
E-mail: bci@bci.dk

Download salgs og leveringsbetingelser her